Lista recenzentów 2016

 

prof. dr inż. Ladislav Paule, Uniwersytet Techniczny w Zwoleniu, Słowacja 

dr hab. inż. Cezary BekerUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska

dr hab. inż. Janusz Kocel , Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym, Polska

prof. dr hab. Igor Kaprus’Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Ukraina

dr hab. inż. Roman WojtkowiakUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Polska
dr Nataliya Kalinovych, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franko, Ukraina
mgr inż. Tomasz Leszczyński, Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Polska

 


Procedura recenzowania

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie Zarządzanie ochroną przyrody w lasach:

 (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011)

- każda publikacja recenzowana jest przez co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki,

- teksty w językach obcych recenzowane są przez co najmniej jednego recenzenta afiliowanego w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy,

- w większości przypadków stosowany jest tzw. double-blind review process (autor i recenzent nie znają swoich tożsamości),

- w innych rozwiązaniach recenzent podpisuje deklarację, iż nie występuje konflikt interesów zachodzący między recenzentem a autorem, a wynikający z bezpośrednich relacji osobistych (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacji podległości zawodowej czy z bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji,

- recenzje mają formę pisemną i kończą się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia,

- nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane, raz w roku czasopismo podaje na stronie internetowej do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących,

- zasady kwalifikowania publikacji do druku:

1) Recenzent po lekturze tekstu wypełnia
formularz recenzji, dokonując w nim krótkiego omówienia tekstu i umieszczając ewentualne wskazówki dla autora

2) Decyzję o zakwalifikowaniu zgłoszonego tekstu do druku lub odrzuceniu podejmują redaktorzy naczelni.

3) Autorzy zakwalifikowanych tekstów dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez redakcję i przesyłają drogą mailową na adres redakcji poprawioną wersję tekstu, który ponownie weryfikowany jest przez redaktora tematycznego.

4) Informacja o braku akceptacji zgłoszonego tekstu przekazywana jest Autorom drogą mailową.